Ferda Eser Kimdir?

Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Başkent Üniversitesi Danışmanlık Eğitim Hizmetleri (BEDAM)’da Uzlaştırmacı  Eğitmenidir.

Uzlaştırmacı Ferda Eser, Prof.Dr.Mustafa Ruhan ERDEM ve Arabulucu-Anlaşmazlık Çözümü uzmanı-Uzlaştırmacı Pakize Pelin ÖZŞAHİNLİ ile ortak yazarlarından olduğu “100 Soruda Uzlaştırma “kitabı ile tüm soruların cevaplarını bulmanıza yardımcı oluyor.

Ferda Eser ‘inde yazarları arasında bulunduğu 100 Soruda Uzlaşma Kitabı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kitapçılarda online kitap satış sitelerinde kitabı bulabilirsiniz.

Ferda Eser tez konusu olarak ele aldığı Uzlaşma üzerine şimdi ücretsiz olarak destek veriyor.

İletişim ; [email protected]

Kitap hakkında detaylı bilgi:

I. UZLAŞMANIN HUKUKSAL NİTELİĞİ
1.Uzlaşma/uzlaştırma nedir?
2.Uzlaşmanın amacı nedir?
3.Uzlaşmanın hukuksal dayanakları nelerdir?
4.Uzlaşma kurumunun arabuluculuktan farkları ve benzerlikleri nelerdir?
5.Ceza muhakemesinde uzlaşmanın olmaması gerektiğini düşünenlerin dayandığı gerekçeler nelerdir?
6.Ceza muhakemesinde uzlaşmanın uygulanması gerektiğini düşünenlerin dayandığı gerekçeler nelerdir?

II. UZLAŞMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI
7.Uzlaşma için şikâyet olması şart mı? Şikâyetten vazgeçme varken neden uzlaşma kurumu getirilmiştir?
8. Şikâyete bağlı olmayan, ancak uzlaşma kapsamında olan ve bu nedenle uzlaşma gerçekleştiğinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düşme kararı verilebilen suçlar nelerdir?
9.Hangi suçlar uzlaşma kapsamındadır?
10. Uzlaşma kapsamında bir suç olmasına rağmen hangi hallerde uzlaşma uygulanmaz?
11.Uzlaşma kapsamında yer alan bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmesi durumunda uzlaşma uygulanır mı?
12.İşlenen suçta kişisel cezasızlık nedeninin bulunması durumunda da uzlaştırma yolu uygulanabilir mi? Örneğin karşılıklı hakaret (TCK m. 129/3) veya kasten yaralamaya (TCK m. 129/2) ya da haksız fiile tepki olarak hakaret (TCK m. 129/1).

III. UZLAŞTIRMANIN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİYLE İLİŞKİSİ
13. Uzlaşma teklifinin kabul edilmesi, uzlaşmanın sağlanması, edimin kabul edilmesi veya edimin yerine getirilmesi durumunda da masumiyet karinesi devam eder mi?
14. Uzlaştırma müzakerelerinin gizli olması ne demektir? Müzakerelerde ortaya çıkan beyan ve belgeler yargılamada delil olarak kullanılabilir mi?
15. Müzakereler sırasında suç işlendiğini öğrenmesi durumunda uzlaştırmacının ihbar yükümlülüğü var mıdır?

IV. UZLAŞMA TEKLİFİ
16. Uzlaşma teklifi nedir? Uzlaşma teklif formu standart bir belge midir? Uzlaşma teklif formu imzalatılmadan ifade alma sırasında beyan yazılmak suretiyle uzlaşma teklifi yapılabilir mi? Uzlaşma teklifi için yapılan çağrı uzlaşma teklifi yerine geçer mi?
17. Uzlaşma teklifi hangi aşamada kim tarafından yapılır? Kolluk uzlaşma teklifi yapabilir mi? Yapması uygun mudur?
18. Uzlaşma teklifi en geç ne zaman ve kime yapılır? Taraf teşkilinde bir sıralama var mıdır? Müştekinin uzlaşma teklifini reddetmesi durumunda şüpheliye de teklif yapılması zorunlu mudur?
19. Uzlaşma teklifinin içeriği nasıl olmalıdır ve hangi yöntemle yapılmalıdır?
20. Engellilere veya Türkçe bilmeyen taraflara uzlaşma teklifi nasıl yapılır?
21. Uzlaşma teklifi vekile veya müdafiye yapılabilir mi?
22. Uzlaştırma sürecinin başlaması için uzlaşma teklifi yapılan birden fazla müştekiden veya şüpheliden tümünün uzlaşma teklifini kabul etmesi şart mıdır?
23. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek olması durumunda yine de uzlaşma teklifi yapılmalı mıdır?
24.Edimin yerine getirilmesi veya başka bir nedenle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş olan bir suçla ilgili olarak sonradan ortaya çıkan delillere dayanarak aynı fiil hakkında yeniden soruşturma ve yeniden uzlaştırma süreci başlatılabilir mi?
25.Uzlaşma teklifine tarafların karar verme süresi nedir? Teklifinin kabul edilmesi zorunlu mudur? Süresinde cevap verilmezse izlenecek yol nedir?
26.Uzlaşma teklifi yapıldığında kabul etmeyen taraf, daha sonra bu iradesinden vazgeçerek teklifi kabul ettiğini bildirebilir mi? Teklifi kabul etmesine rağmen daha sonra kabulden vazgeçebilir mi?
27. Uzlaşma teklifinin yapılacağı tarafa/taraflara ulaşılamaması durumunda ne yapılmalıdır?

V.UZLAŞTIRMACI
28.Kimler uzlaştırmacı olabilir?
29.Uzlaştırmacı olmak için aranan “hukuk veya hukuk bilgisi öğrenimi yapmış olmak” koşulundan ne anlaşılmalıdır? Kolluk personeli, zabıt kâtibi, infaz koruma memuru ve diğer kamu çalışanları uzlaştırmacı olarak görev alabilir mi?
30. Uzlaştırmacı olmak için bir eğitimden geçmek şart mıdır?
31. C. Savcısı uzlaştırmacı seçerken hangi ölçütten hareket etmektedir?
32. Baroların uzlaştırmacı listesinde yer alan avukat veya Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı listesinde kayıtlı uzlaştırmacıların görevlendirmesi nasıl yapılır?
33.Taraflar kendileri uzlaştırmacı seçebilir mi?
34. Bir uzlaşma dosyası için birden fazla uzlaştırmacı görevlendirilebilir mi?
35.Uzlaştırmacının reddi istenebilir mi? Uzlaştırmacı görevi reddedebilir mi?
36.Uzlaştırmacı görevini bizzat yapmak zorunda mıdır?
37.Uzlaştırmacı uyuşmazlığın taraflarına kendisini uzlaştırmacı olarak nasıl tanıtabilir? Tarafa ulaşmak için neler yapabilir?
38.Uzlaştırmacının yapamayacağı iş ve işlemler nelerdir? Tabela asabilir mi? Kartvizit bastırıp dağıtabilir mi?
39. Uzlaştırmacı, uzlaştırmacı olarak görev aldığı dosyada sonradan tanıklık, bilirkişilik ya da avukatlık yapabilir mi?
40.Uzlaştırmacı müzakereler sırasında suçun niteliğinin değiştiğini anlarsa ve aynı zamanda fiilin bir başka suçu da oluşturduğunu tespit ederse ne yapmalıdır?
41. Uzlaştırmacının görevine hangi durumlarda son verilir?

Kitabını almak isterseniz aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

100 soruda uzlaşma 

Seçkin Yayın Evi Sitesi