UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Eğitim Açıklaması

Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli “Olur”u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARI

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.
Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

– Siyasal Bilgiler Fakültesi
– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
– İktisat Fakültesi
– İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
– Anayasa Hukuku
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
– Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
– Ceza Muhakemesi Hukuku
– Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
– Ticaret Hukuku
– İş Hukuku
– Borçlar Hukuku

  • Uzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı)ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM’e elden teslim etmek zorundadırlar.
  • Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.
  • Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
  • Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.
  • Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.
  • Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.
  • Katılımcılarımız eğitim süresince Üniversitemize ait, Güzel Sanatlar Fakültesi (Arka Kapı) altında bulunan kapalı otoparkı ücretsiz kullanabileceklerdir.
  • Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.
  • Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM KONULARI (28 saat Hukuk eğitimi, 8 saat İletişim ve Müzakere Teknikleri, toplam 36 saat teorik eğitim)

                                                 UZLAŞTIRMA 
Onarıcı Adalet Anlayışı
Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü
– Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları
– Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
– Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
– Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi
– Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya Varılması
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
– Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar
-Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
Uzlaştırma Müzakereleri
– Uzlaştırmacının Müzakerelere Hazırlanması
– Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım
– Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi
– Uzlaştırmacının Müzakere Öncesinde Tarafları Bilgilendirmesi
– Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere Yöntemleri
– Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık Yasağı
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırmanın Sonucu
– Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması
– Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar
– Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri
– Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi
– Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Hâller
– Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması
– Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek Kararlar

İLETİŞİM 

İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi
Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

MÜZAKERE TEKNİKLERİ 

Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

AYRICA TOPLAM 12 SAAT UYGULAMALI EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.

EĞİTMEN KADROSU

Doç. Dr. Seda DURAL ÇETİNKAYA- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Seda CAN- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Levent GÖKÇEER- İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreter

Öğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM

Öğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM

Dr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM

Uzman Ferda Eser-Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)

Av. Uğur Uluocak Acabey-Uzlaştırmacı

Av. Arb. Tuğba Balkan –Uzlaştırmacı

Av. Sinem Top- Ceza Hukuku Doktora Öğrencisi

Kayıt ve Başvuru için

http://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi